For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster

Framtidsträning
Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

FRAMTIDSBYGGET® - en ettårig kurs i framtidstudier

 
Beskrivning av en metod kallad Framtidsbygget® - en ettårig kurs i framtidsstudier.

 
Visionscentret Framtidsbygget i Sverige har guidat 170 människor genom ett forskningsprojekt kallat Framtidsbygget®. Denna forskning har utförts av ickeforskare med samhället som förmånstagare.

Bakgrund
 
Framtidsbygget® är baserat på ett relativt nytt akademiskt ämne vilket började ta form på 60-talet. Bertrand de Jouvenel var en av de kända initiativtagarna till Futuribles-gruppen, som utvecklade en ny användning av ordet ”framtiden” i Frankrike, riktad mot beslutsfattare. Gruppens framtidsforskning är känd som la prospective på franska. La prospective är baserat på fem specifika steg, vilka resulterar i scenarier. Rand Corporation, tankesmedja i USA, utvecklade ett antal olika tekniker för användning i framtidsstudier. Delfi och Korspåverkan är två exempel. Senare har forskningstekniken utvecklats till att inkludera omvärldsbevakning, trendanalys, scenarioteknik och mycket mer. Många akademiker använder framtidsstudier i sitt eget framtidsarbete. Framtidsstudier lärs ut på universitet och även på grundskolenivå i flera länder i världen. Konsulter och företag integrerar omvärldsbevakning, trendanalys, scenarioskrivning och visionsskapande i sina verksamheter. Robert Jungk arbetade i Tyskland, Österrike och Schweiz med framtidsfrågor på ett annat sätt. År 1962 började han med workshops för arbetare. Hans målsättning var att hjälpa människor ta en aktiv roll i skapandet av sina egna framtider. Han började med ett påstående, inkluderade brainstorming, prioritering, fantasi och kreativitet. Deltagarna utvecklade handlingsplaner vilka de sedan följde.
 
Framtidsbygget® kombinerar alla dessa traditioner och har lagt till andra viktiga dimensioner.
 

 
Visionscentret har lagt värderingar till sina framtidsstudier. Vi har också tagit in kunskap om inlärningsstilar och den senaste hjärnforskningen, så att deltagarna studerar i överensstämmelse med sina egna personliga inlärnings- och arbetsstilar. Vi tar också hänsyn till deltagarnas personliga utveckling så att de kan jobba bra ihop.
 

 
Natalie Dian tog framtidsstudier till Sverige år 1985, men det var inte förrän 1992 som hon och Christel Nilsson utvecklade en modell som utbildar individer att använda framtidsstudier i sitt arbete och sin vardag. Modellen innebär mycket mer än att lära sig framtidsteknik. I andan av Jungk uppmuntrar den individer att bli mer proaktiva i skapandet av framtiden samtidigt som de utvecklar social kompetens. Det är en inspirerande modell för vuxenutbildning. Det är viktigt, inte minst, med tanke på det livslånga lärande vi alla måste delta i.
 

Fakta
 

Varje genomförd studie hänförde sig till olika system, den offentliga sektorns framtid, det hållbara samhällets framtid, framtidens arbetsmarknad, etc.
 
Varje studie leddes av 35 utvalda arbetslösa personer.
 
Grupperna såg olika ut; tre var för ungdomar mellan 18 och 27, en var för kvinnor mellan 35 och 55 och en var för män och kvinnor mellan 25 och 50. Efter ett framgångsrikt resultat i det inledande projektet, utbildade Visionscentret, år 1996, projektledare för NBV:s projekt "Trendbrytarna". De, i sin tur, ledde två "Transnational Employment Youth Start Projects" finansierade av EU:s sociala fond. De utarbetades för att sprida konceptet och för att testa modellens upprepbarhet. De två programmen för ungdomar mellan 18 och 24 år genomfördes i olika delar av Sverige. Efter framgångsrika resultat gick en av projektledarna vidare till att implementera det hon hade lärt i lärarutbildningskurser och i sin egen lärargärning. En annan uttryckte sig i bokform, "Vilken framtid vill du ha Svensson?", vilken utmanade svenskarna att delta i förändringarna som pågick runt omkring dem. Ytterligare andra släppte framtidselementet och gick vidare till att lägga tonvikt på värderingar, lära sig att lära och personlig utveckling kombinerad med personlig rådgivning i framgångsrika projekt för ungdomar.
 
Deltagarna valdes ut på grund av deras olika bakgrund, kulturtillhörighet och arbetserfarenhet.
 

 
Tre tankar ligger bakom valet av föredragshållare, material och övningar som deltagarna erhåller för att kunna utföra sina framtidsstudier.
 
  1. Studiemiljön bör likna en arbets/forskningsmiljö och studieinnehållet ha samma kvalité som vid vuxen- och universitetsutbildning.
  2. Hjärnforskningen lär oss att det finns olika sorters intelligenser och att vuxna och barn måste få utbildning utifrån sina unika kombination av intelligenser.
  3. Vi vet att de flesta barn inte har en positiv erfarenhet av skola och utbildning. Vuxenutbildning måste hjälpa vuxna att erfara inlärande som en positiv aktivitet eftersom de måste fortsätta lära sig hela livet.

Framtidsbyggets® pedagogiska modell
 
Framtidsbyggets® pedagogiska modell har hämtats från många källor. Några av koncepten är:
 
Människor lär sig bäst när det de gör känns konstruktivt, när de ser meningen med sitt arbete.
 
Människor lär sig bäst när de kan hitta information själva och när det är ett ämne de är intresserade av eller utmanade av.
 
Människor lär av varandra lika mycket som de lär sig av "läraren".
 
Människor lär sig bäst när de ser hur olika teman integreras.
 
Människor lär sig bäst när de har tillgång till en given struktur och personlig flexibilitet inför sin egen inlärning.
 
Människor lär sig bäst när de förstår sin egen inlärningsstil.
 
Människor lär sig bäst när informationen stimulerar alla sinnen.
 
Människor har ett behov av att se både helheten och detaljerna.
 
Människor har ett behov av att lära sig tekniker som de kan använda hela livet, inte bara till nästa test.
 
Människor lär sig bäst när de utvärderar sina egna inlärningsresultat och när deras framgång mäts mot deras egna tidigare prestationer.
 


 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se