År 2025

 
Etik är livsnerven, den levande processen i vårt samhälle, där moraliska värden och principer är en viktig del i den mänskliga värdigheten.
Vi tar eget ansvar b/aring;de för oss själva och varandra. Vi är medvetna om samspelet mellan tanken, kroppen och själen.

I VÅR VISION

1 är etik livsnerven, den levande processen i vårt samhälle, där moraliska värden och principer är en viktig del i den mänskliga värdigheten.

 

Mötesplatser är ett forum för demokrati, kollektivt inflytande och beslutsfattande.
Vi accepterar och uppskattar olikheter och mångfald.

I VÅR VISION

2 tar vi eget ansvar både för oss själva och varandra. Vi är medvetna om samspelet mellan tanken, kroppen och själen.

 

Det livslånga lärandet bygger broar mellan arbetsliv, fritid och sysselsättning.
Den sociala och kulturella kompetensen är välutvecklad.

I VÅR VISION

3 är mötesplatser ett forum för demokrati, kollektivt inflytande och beslutsfattande. Vi accepterar och uppskattar olikheter och mångfald.

 

Måttet på ekonomiska aktiviteter är BruttoSamhällsProdukten (BSP) som omfattar socialt kapital, sociala nätverk och- normer, moraliska resurser, human- och naturkapital.

I VÅR VISION

4 bygger det livslånga lärandet broar mellan arbetsliv, fritid och sysselsättning. Den sociala och kulturella kompetensen är välutvecklad.

 

Företag ägs och drivs av oss som arbetar där. Företagens framgångar mäts i termer som god kvalitet, gott rykte, socialt ansvar, etik och moral.

I VÅR VISION

5 är måttet på ekonomiska aktiviteter BruttoSamhällsProdukten(BSP) som omfattar socialt kapital, sociala nätverk och -normer, moraliska resurser, human- och naturkapital.

 

Globala överenskommelser finns i stora viktiga miljöfrågor. Transporter är helt miljöanpassade. Vi använder sol, vind och vatten som energikällor.

I VÅR VISION

6 ägs och drivs företag av oss som arbetar där. Företagens framgångar mäts i termer som god kvalitet, gott rykte, socialt ansvar, etik och moral.

Det mogna företaget är en del av det sociala samhällsbygget och medskapare i ett hållbart samhälle bl.a. genom att vara sponsorer inom dom sociala och humanitära områdena. Affärsideerna bygger på en gemensam vision baserad på djupa inrevärlds eller existensialistiska värderingar och det vi innerst inne tror på. Affärsideerna genomsyrar också visdom och insikt om en kosmisk känsla av att allt hänger ihop i själva livsprocessen. Vi arbetar i självstyrande grupper där arbetsformen betonar lagarbete, individuell initiativförmåga och eget ansvar. Vi arbetar målstyrt och vi får betalt efter prestation i stället för nedlagd tid. Information finns tillgänglig för alla i företaget i en gemensam databank och vi känner mening med det arbete vi utför. Vi inser betydelsen av att tjäna varandra med vårt arbete istället för att tjäna på andras arbete. Företaget har ett etiskt förhållningssätt till sin verksamhet och sina produkter där hänsyn till människor och miljön går hand i hand med lönsamheten. För att uppnå målet: nöjda kunder levereras jobb med kvalitet rakt igenom då även kundernas köpvanor påverkas starkt av nya morlabegrepp och kunderna är beredda att betala för att företag sköter sig och visar samhällsansvar. Företagen bedriver också ett utvecklat samarbete i nätverk mellan stora och små företag och verksamheter bedrivs i så kallade virtuella företag. Samförstånd och samarbete, ”gröna” tekniska lösningar, ett hållbart samhälle och människans inre växt/utveckling är framgångskriterierna i det mogna företaget.

 

Den biologiska mångfalden bevaras. Miljö och ekonomi hör ihop.
Naturen brukas utan att förbrukas.

I VÅR VISION

7 finns det globala överenskommelser i stora viktiga miljöfrågor. Transporter är helt miljöanpassade. Vi använder sol, vind och vatten som energikällor.

 

Nationalstaternas gränser är upplösta och nya regioner bildas.
Vi samarbetar i stora kontinentala organisationer.

I VÅR VISION

8 bevaras den biologiska mångfalden. Miljö och ekonomi hör ihop. Naturen brukas utan att förbrukas.

 

Vi är medvetna om att vi alla är delar av helheten.

I VÅR VISION

9 är nationalstaternas gränser upplösta och nya regioner bildas. Vi samarbetar i stora kontinentala organisationer.

 

Allt finns i alla och därför påverkas alla av allt!

I VÅR VISION

10 Är vi medvetna om att vi alla är delar av helheten. Att allt finns i alla och därför påverkas av allt!

 
Tillbaka till Index