VISION
2025

 
Så kära publik får jag be er luta er tillbaka och förflytta er i fantasin fram till den trettionde januari år 2025. Den nya svenska välfärden är ett faktum.Jag kommer nu att göra en mycket kort historisk återblick.

Det gamla svenska välfärdssamhället började byggas upp efter andra världskriget och varade fram till 1980-talet för att därefter sakta men säkert försvinna.

Från 1990-talet levde svenskarna ett hårt liv med

  • en hög arbetslöshet
  • en ekonomi som inte fungerade
  • med en folkhälsa som var under all kritik
  • en segregation mellan svenska och invandrare som var avgrundsdjup

Utdrag av Det dubbla sveket
författad av Bength Thorén

Men den viktigaste sociala innovationen lyser fortfarande med sin frånvaro - ett samhälle anpassat till människans genuppsättning. Under 99% av sin existens har människan livnärt sig som samlare/jägare. De gener vi bär på är perfekt anpassade till ett liv utomhus och för att arbeta med kroppen, men dåligt anpassade till ett monotont liv i tätorter, utan fysiska ansträngningar. Att placera en varelse med en dylik genuppsättning vid ett löpande band och låta henne utföra samma monotona rörelse hela dagen, för att sedan intaga dygnsvilan i ett höghus hon delar med människor hon inte känner, är att göra våld på den mänskliga naturen. Människan är fysiskt och känslomässigt anpassad till ett liv i en miljö med individtäthet, där hon kan utveckla personliga relationer till de människor hon möter i sitt dagliga värv och om miljön inte överensstämmer med människans förutsättningar, hamnar hon i ett stresstillstånd. Ju sämre livsmiljö, desto mer aggression, sjukdomar och drogmissbruk. Drogmissbruk, vissa sjukdomar och psykisk ohälsa är således indikationer på ett systemfel och utger en måttstock på hur väl ett samhälle lyckats organisera livsmiljön för sina medborgare. Det är hög tid att vi börjar bygga ett samhälle utformat efter människans förutsättningar i stället för att tvinga in henne i miljöer som hon inte är avsedd för.

 
DET NYA PARADIGMET

Det nya paradigmet innebär att man tänker i system istället för mindre enheter. Ur systemperspektiv står inte människan utanför naturen utan är en del i ”en feed-back- process och som ger en grundläggande förändring av vår medvetenhet.

Systemtänkandet gör frågan om ansvar mer komplex. Enligt feedback-teorierna delar alla på ansvaret för problemen som uppstår i systemet. Detta lägger grunden till ett nytt sätt att se på ekonomin t ex räntefritt samhälle, letssystem, bytesringar, hänsyn till humankapital och naturkapital istället för BNP som ekonomiskt mått.

I ett nytt sätt att se på verkligheten, t ex genom kvantfysik, där Newtons teorier ifrågasätts om att allt kan bestämmas med hjälp av olika måttenheter. Det man inte kan se eller ta på finns faktiskt (t ex tankar, mentalenergier som består av fysisk materia). Allt finns i alla och därför påverkas alla av allt. (fjärilseffekten) Minsta angrepp på miljön ger negativa återverkningar.

Samhällen, organisationer och företag kännetecknas samtliga av dynamisk komplextet. Hierarkier måste brytas ner för att ge utrymme för samtliga medarbetare att ta större ansvar i beslutsprocessen genom medarbetarskap.

 
INFRASTRUKTUR

Väl utbyggd kollektivtrafik som är gratis i stadskärnan. Runt denna finns en spårbunden trafik som kopplas ihop med tåg från de övriga delarna av landet. Bussar och bilar drivs med DME en sorts eter framställd av biogas. Bilpooler finns i städerna och på landet Transport av livsmedel sker från närliggande ekobyar. Telenätet har ersatts med fiberoptik och täcker nu hela landet och alla har tillgång till interaktiv tv, data, internt, Den lokala arbetsplatsen blir ett globalt arbetsfält. Integrationen mellan stad och landsbygd är nu genomförd.

 
BOENDEFORMER

Vi bor mer i kollektiva former d v s vi bor närmare varandra. Vi har en valfrihet att stanna hemma hos barnen. Under dessa år kan föräldrar, mor eller farföräldrar, släktingar, goda vänner eller grannar ta hand om barnen och då skapar vi sociala kontakter genom nätverk, kultur och besök på mötesplatserna.
Mötesplatser är det centrala och boendet och arbetsplatserna är runt dessa för att undvika onödiga transporter och för att skydda miljön. Sedan år 2008 måste alla hus som byggs vara helt återvinningsbara för att man skall få lån. Husen byggs med mycket fönster runt om och värms upp av det dagsljus som strömmar in från alla håll. I fönstren finns värmekällor som tar hand om ljuset och omvandlar det till värme. Mitt i husen finns det vinterträdgårdar där man kan plantera exotiska fruktträd och man slipper på så vis importera frukt och sparar på transporterna. Allt material som används i byggnaden måste gå att återvinna eller återanvända. Man måste ”riva” huset innan man bygger det . Äldre hus värms till största delen upp med jordvärme eller vindkraftverk. Alla renoveringar och reparationer av äldre hus skall göras av material som inte påverkar miljön negativt. Utrustningen i husen skall vara energi och vattensnål.
Dagens hushållsmaskiner och kylskåp/frys drar ungefär 10% av den energi som gick åt under slutet av 1900-talet. Husen har en flexibel planlösning, vilket möjliggör en anpassning av service och boende, ständigt förändras inom den gemensamma sektorn. Varje hus har en odlingslott som utgör en naturlig mötesplats för de boende.

 
MÖTESPLATSER

Mötesplatser är det centrala i vårt samhälle där vi på ett naturligt sätt träffas och umgås.

 
ÖPPEN LOKAL MÖTESPLATS

På den öppna lokala mötesplatsen kan man aktivera sig genom att motionera, få massage, mental träning, friskvårdsrådgivning m.m. Där finns även sjuk och mödravård. Ett brett kulturutbud t ex kursverksamhet, bio, teater, bibliotek, temakaféer finns att tillgå i nya spännande former.
En central punkt i denna mötesplats är livsskolan. Den är öppen och fungerar som en resurs i det livslånga lärandet i närområdet. Alla barn är allas framtid och därför läggs stora resurser på barnen. Undervisningen är integrerad och individuellt anpassad, där alla har en individuell studieplan. Personlig utveckling, livskunskap och lära hur man lär är sammanlänkat med all kunskapsinlärning. Hänsyn tas till olika inlärningsstilar och våra olika intelligenser. Många vuxna finns tillgängliga att stödja och handleda eleverna. Miljöarbete och odling ingår liksom kulturella och kreativa inslag. Modern teknologi används. Livsskolan har även infört flextid, eftersom stor hänsyn tas till vår biologiska klocka.

 
CENTRAL MÖTESPLATS

Där ligger kunskapscentrum som innehåller universitet med sina olika nivåer från f d gymnasieskolan, högskolan etc. Här kan alla läsa vad man är intresserad av vare sig det är kakbak eller företagsekonomi. Här finns den sammanhållande länken som integrerar kunskapscentrum med arbetslivet. Finessen med detta integreringssystem är att man bygger broar mellan kunskapscentrum och arbetslivet. Arbetsplatserna är lärande organisationer. Vi arbetar process- och projektinriktat. Systemtänkandet är ensjälvklarhet.

 
SOCIALA MÖTESPLATSER

De sociala mötesplatserna uppkom genom behovet av nätverk mellan människor, företag, intressegrupper i och med att distansarbetet utvecklades.

 
MILJÖN

Sanningskommissionen, den världsomfattande organisationen, vars uppgift är att skapa ett rättvist miljöutrymme. Ett utrymme som varje individ kan använda för resursanvändning och utsläpp för att kunna upprätthålla en hållbar och rättvis global utveckling.
År 2007 upprättades ett program om hur men skulle kunna föra ut kunskapen omtermodynamikens lagar. Dessa lagar säger att:
- energi/materia inte kan skapas
- att vid varje energiomvandlingstillfälle går en viss energi förlorad.Idag är insikten att ingenting försvinner och att allt sprider sig väl förankrat hos de flesta.

De höga miljöavgifter/skatter på pesticider och energislukande energier har idag resulterat i att de stora jordbruken brutits ner till mindre enheter.

Den kraftiga övergödslingen pga människans höga proteinintag i västvärlden utgör inte längre något hot, då djurfabrikerna försvunnit. Dessutom all spannmålsproduktion ekologiskt odlad. Konsumenterna är idag medvetna om sin makt och ställer höga krav på matens kvalité och hur den produceras, inte minst ur etisk synpunkt.
Idag är produktion - distribution - konsumtion helt styrd av miljö och rättvisekrav.

Gårdsbutiker har ersätt stora livsmedelsbutiker, där bönder och odlare säljer sin produkter och även varor såsom ull- och garn. Leveranserna in till närliggande städer sker gemensamt för att undvika onödiga transporter. Sverige är inte längre sårbart i sin livsmedelsförsörjning.

Energikällor som sol, vind och vattenenergi står nu för större delen av produktionen men fortfarande är maktkampen från olje- och kärnkraftsproducenter stark.
Forskning på kristaller och laser som ljus- och värmekälla är intensiv.

Vad som idag är det största hotet både lokalt och globalt, är den organism som ännu inte kunnat artbestämmas. Man vet att det inte är en växt, djur eller däggdjur. Den lever framför allt i vattendrag som åar och älvar. Människor och djur i den högre utvecklingskedjan drabbas på så sätt att den uttrycker sig som en bakterie. Har den väl fått fäste börjar en inre förruttnelseprocess med svåra plågor och dödlig utgång som följd. Vetenskapen står handfallna. Sanningskommissionen har därför sammankallat sufier,yogamästare, shamaner och afrikanska medicinmän för att med deras kunskap om den eterisk fysiska världen, som bygger upp vår fysiska värld, ta reda på om det är den manipulation av informationen som genforskarna sysslade med från 1973 och framåt som är orsaken till den nya katastrofen.

AVSLUTNING

Med dom orden ber vi er att med hjälp av tankens kraft förflytta er tillbaka till den femte november 1997.

Framtidsbygget för kvinnor 30 januari 1998

 
Tillbaka till Index